Algemene Ledenvergadering

Op 21 maart is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alweer voor de 59ste keer, dit betekend dat wij volgend jaar alweer 60 jaar bestaan. Wij kijken tijdens de vergadering terug op het jaar 2022 en natuurlijk vooruit op het seizoen 2023. Er staan ook weer nieuwe ontwikkelingen binnen onze wacht. Bent u nieuwsgierig? De vergadering vind plaats in het MFC Pier’s Stee te Kimswerd, Harlingerweg 26A, 8821 LC. We beginnen om 20:00, de koffie zal klaar staan, leden zijn van harte welkom! 

Agenda Ledenvergadering vogelwacht Harlingen-Kimswerd

 1. Opening
 2. Mededingen en Ingekomen stukken
 3. Notulen 2022
 4. Hegewiersterfield
 5. Drone
 6. Workshops/ledenwerving/nestkastjes
 7. Nieuws van de BFVW
 8. Financieel verslag 2022
  1. Kascommissie
  2. benoemen niet kascommissie lid
 9. bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar Klaas van Straten, Sjoerd Atze de Jong en Gert-Jan van Wijk
 10. Nazorg
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering