Jaarvergadering

Nu de eerst kieviten al weer hun plekje opzoeken is het weer tijd voor onze jaarlijks jaarvergadering. Tijdens de vergadering kijken we ook vooruit op onze nazorg. Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering 2024 van de Vogelwacht Harlingen-Kimswerd.

Datum 7 maart 2024 om 20.00 uur.

Locatie: MFC Piers Stee Harlingerweg 26A 8821 LC Kimswerd.

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen van 2023.
 4. Hegewiersterfjild.
 5. De Drone.
 6. Workshops/ledenwerving/nestkastjes.
 7. Nieuws van de BFVW.
 8. Financieel verslag van de penningmeester/toelichting kascommissie.
 9. Benoeming kascommissie.
 10. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar, Harry Boon en Rob Visser
 11. Nazorg.
 12. Rondvraag/inbreng leden.
 13. Sluiting.