Terugblik seizoen 2023

Het einde van het jaar komt alweer in zicht. Tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen. 

Het afgelopen seizoen hebben we verschillende interessante dingen gezien. Een koud en regenachtig begin leek een uitdaging te vormen voor het eerste broedseizoen van het jaar. Echter, dit jaar bleken de jonge vogels uit de eerste eieren meer kans te hebben op overleven en daadwerkelijk vliegensvlug te worden (op te groeien). Dit is een opvallende verandering ten opzichte van voorgaande jaren, waarin droogte en kou vaak resulteerden in een gebrek aan voedsel of het vroegtijdig sterven van de kuikens. Met name de natte start van het jaar zorgde ervoor dat er veel voedsel voor de kuikens voor handen was.

Kievitskuiken

Opvallend was ook het gedrag van de grutto’s dit jaar, die meer ruimte zochten buiten de gebruikelijke broedgebieden. Dit leidde tot een aantal broedparen in onze omgeving, met zelfs de ontdekking van een tureluursnest als waardevolle toevoeging. Al een aantal jaar was een nest vinden van tureluur aan ons voorbij gegaan. Door de toenemende ganzenpopulatie die het productieland kaal eet, is er in een klein deel van ons gebied een geschikte levensomgeving gecreëerd voor de tureluur. 

Tureluursnest

Gruttonest

 

Hoewel het aantal bruine kiekendieven in onze regio de laatste jaren zijn toegenomen, blijft het effect op de weidevogels nog onduidelijk. We merken wel een afname in de populatie wilde eenden en meerkoeten, waarvan onze vogelwachters hebben waargenomen dat ze prooien zijn van de kiekendieven.

Nest bruine kiekendief

Een samenvatting van de broedresultaten laat zien dat het aantal nesten en broedparen van kieviten en grutto’s in 2023 is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat positief nieuws is. Echter, bij scholeksters is er een lichte afname te zien, wat ons nog niet meteen verontrust. We weten namelijk dat de populatie in het natuurgebied flink is toegenomen. Een verschuiving vanuit onze vogelwacht kan hiervoor een verklaring zijn, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Daarnaast zien we ook dat de scholekster nog kan beginnen met broeden ver nadat de boeren het gewas er in hebben. Dit is vaak op het moment dat wij als vogelwacht minder actief worden.

Over het geheel genomen lijken er positieve ontwikkelingen te zijn in het broedgedrag en de populatie van bepaalde vogelsoorten in ons gebied. Desondanks roepen de verschuivingen in predatie door kiekendieven vragen op over de algehele balans van de vogelpopulatie. Naast de steeds hoger worden de predatiedruk vanaf de grond is het mooi om te zien dat de populatie van de afgelopen jaren stabiel is en soms zelfs groeit!

Totaal standen

  Nesten  2023 Broedparen 2023 Totaal aantal broedparen Nesten  2022 Broedparen 2022 Totaal aantal broedparen Trend
Kievit 87 32 119 98 17 115 +4
Grutto 9 5 14 2 4 6 +8
Scholekster 98 39 137 98 46 144 -7
Tureluur 1 5 6 2 2 +4

Wij kijken in ieder geval al weer uit naar wat het nieuwe seizoen zal bieden!

Kievitsnest