Besturen

Het oprichtingsbestuur bestond uit de volgende personen.
– dhr. A.C. Claessens, voorzitter Harlingen
– dhr. C. Westerterp, secretaris Harlingen
– dhr. C. Attema, penningmeester Kimswerd
– dhr. Hiemstra Harlingen
– dhr. Lucas Sinnema Harlingen
– dhr. Rinze de Vries Harlingen
– dhr. Anne Van der Zee Kimswerd

In 1965 stopt dhr. Hiemstra er mee en wordt vervangen door Jan Munniksma.
In 1974 stopt Claessen er om gezondheidsredenen mee, Piet de Bruin treedt toe tot bestuur.
Dhr. Rinze de Vries neemt het voorzitterschap over. Claessens ontvangt een pennenset voor bewezen diensten.
In 1975 overlijdt penningmeester C. Attema overleden, Lucas Sinnema neemt zijn taken over. In dat jaar treedt Hille van der Meulen toe tot het bestuur.

De eerste voorzitter van de wacht dhr. Claessens overlijdt in 1976 op 61-jarige leeftijd.
In 1979 overlijdt ook Anne van der Zee. Klaas van Straten treedt toe tot het bestuur.
Wegens ziekte van Rinze de Vries wordt Lucas Sinnema in 1980 waarnemend voorzitter.
Secrearis Westerterp overlijdt 1983 en H.F. (Henk) Janssen wordt waarnemend secretaris en als zodanig in 1984 officieel gekozen.
Voorzitter de Vries treedt af in 1985 en Lucas Sinnema wordt definitief voorzitter. Jan Munniksma wordt penningmeester.
De scheidende voorzitter wordt benoemd als erelid van de wacht. Hij overlijdt echter in 1988.
In 1986 Marten Huizenga benoemd tot bestuurslid.

Bij de bestuursverkiezing in 1990 kwam Piet de Bruin verrassend met dhr. Van Vliet als tegenkandidaat voor de voorzitter.
Er moest worden gestemd. Sinnema, en Van Vliet kregen respectievelijk 25 en 3 stemmen. Duidelijk was dat De Bruin op Van Vliet stemde, wie de andere 2 waren is nooit bekend geworden.
In 1991 trekt Piet de Bruin zich terug als bestuurslid, Jorrit Haan wordt benoemd.
Jan Munniksma is dan 25 jaar bestuurslid, hij krijgt het boek “Roofvogels van Europa”
Het jaar van toetreding tot het bestuur van Wybren Brandsma is vermoedelijk 1996, de notulen zijn hier echter niet duidelijk over.
Harry Boon wordt in 1996 gekozen als secretaris. In datzelfde jaar overlijdt Henk Janssen.
Het penningmeesterschap wordt in 1998 door Hessel Klijn overgenomen, Jan Munniksma treedt af.
Marten Huizenga treedt af in 2002.
De nazorgcoördinatie komt in 2004 in handen van Albert de Wit, hij treedt ook toe tot het bestuur.
In 2004 wordt Lucas Sinnema benoemd tot het tweede erelid van onze wacht. Maar 2 weken later overlijdt hij volkomen onverwacht. Harry Boon wordt waarnemend voorzitter, en wordt in 2005 als zodanig gekozen. Jorrit Haan wordt secretaris.
Wybe de Jong wordt in 2006 benoemd en neemt penningmeesterschap van Hessel Klijn over.
Jorrit Haan treedt ook uit het bestuur en Rob Visser neemt het secretariaat over.
Hille van der Meulen treedt af na jarenlange dienst, een erelidmaatschap wordt overwogen, maar er wordt niet toe besloten. In 2012 overlijdt Hille van der Meulen.
Ex-bestuurslid Piet de Bruin overlijdt in 2013. 2018 neemt Sjoerd Atze de Jong de nazorgcoördinatie over van Albert de Wit